Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutie Vlády SR 9.10.2013

Výjazdové rokovanie vlády

v Handlovej, 9. október 2013

Výjzdové zasadnutie Vlády SR, Podnikateľský inkubátor Handlová, 9.10.20013

Jediným bodom rokovania výjazdového zasadnutia Vlády Slovenskej republiky v Handlovej 9. októbra 2013 v Podnikateľskom inkubátore Handlová bol rozsiahly dokument - Analýza sociálno–ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti. O čom sa na 77. rokovaní v Handlovej rozprávalo, čo sa podarilo dohodnúť, predstavuje Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta Handlová, ktorý bol jedným z prizvaných na rokovanie.

Uznesenie č.586 z rokovania Vlády Slovenskej republiky z 9.10.2013 nájdete po kliknutí sem, Uznesenie č.587 z rokovania Vlády Slovenskej republiky z 9.10.2013 nájdete po kliknutí sem.  Materiály k rokovaniu nájdete na stránke www.rokovania.sk.

 

Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta Handlová

o výjazdovom zasadnutí Vlády SR v Handlovej

Chcem informovať našu verejnosť, čo sa nám podarilo, (tým zástupcom, ktorí  samosprávu zastupovali priamo na výjazdovom rokovaní), predložiť na rokovaní vlády. Pravdivo informovať o dotáciách, ktoré sa dostali do Handlovej, pričom za dôležitú  považujem obhajobu regionálnych tém, prezentovaných na samotnom rokovaní.

Výjazdové zasadnutie vlády v regióne hornej Nitry je obrovským diplomatickým úspechom jednak mestskej samosprávy, jednak zástupcov tohto regiónu, či už z Národnej rady Slovenskej republiky, TSK alebo štátnych inštitúcií, ktorí na území okresu pôsobia. Slovensko je tvorené 138. mestami a 2900 obcami. Výjazdové rokovanie vlády sa ročne uskutoční trikrát, preto si myslím, že je to možné považovať za úspech. Je veľmi dôležité, že sme mali možnosť predložiť vláde analýzu sociálno-ekonomickej situácie TSK a návrh na zlepšenie sociálnej a hospodárskej oblasti. Je to  strategický dokument, v ktorom sa celý tento región môže nájsť, či už je to priemysel, poľnohospodárstvo, školstvo, kultúra, šport, sociálne veci, nezamestnanosť, pracovné príležitosti a ďalšie oblasti, ktoré do kompletnej analýzy patria.

Iste sa vieme všetci zhodnúť, že sú tri základné okruhy problémov, ktoré trápia tento región a to je zdravotníctvo, otázka nevyhovujúcej dopravnej infraštruktúry, tvorba pracovných miest a s tým spojené sociálne dopady na obyvateľov. Považoval som za svoju povinnosť, aby som v rámci výjazdového zasadnutia na rokovaní vlády mohol prezentovať za svojich kolegov, starostov a primátorov pripomienky k tejto analýze a otvoriť tieto najzákladnejšie problémy.

Problém siete nemocníc

Otázka, ktorú som  otvoril na vláde, je súčasné postavenie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Podľa môjho názoru si táto nemocnica vyžaduje rovnaký prístup ako k Fakultnej nemocnici Trenčín. Prezentoval som veľmi jednoznačný návrh, kde som požiadal vládu a ministerku zdravotníctva, aby sa k tomuto problému v krátkom čase podarilo vyjadriť.
Myslím si, že došlo v istej chvíli k záveru, že horná Nitra si zaslúži istú pozornosť v rámci napravenia krivdy, ktorá sa tu udiala v rokoch, kedy sa  tvorila minimálna zdravotná sieť Slovenskej republiky a kedy sa do tejto minimálnej zdravotnej siete v rámci TSK dostala len jedna jediná nemocnica a to Fakultná nemocnica v Trenčíne. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach bola od svojho začiatku budovaná ako koncová nemocnica so všetkými atribútmi kompletnej nemocnice, schopná poskytovať všetky lekárske výkony. Bol jej prisúdený charakter regionálnej nemocnice, a či sa nám to páči alebo nie samosprávnym krajom resp.  samospráve ako takej neprináleží riešiť riadenie nemocníc. Skladba nášho  kraja; priemysel, ktorý v tomto kraji je; nešťastia, ktoré sa tu udiali, nás presviedčajú o tom, že potreba nemocnice ako štátneho zariadenia je skutočne veľmi dôležitá. Preto predpokladám, že vláda sa vážne bude týmto návrhom zaoberať,  krivdu z minulosti odstránime a do minimálnej zdravotnej siete štátnych nemocníc sa Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach dostane.

Problém dopravná infraštruktúra

Druhá základná vec, ktorá je pre nás dôležitá a roky  nás trápi, je otázka dopravnej infraštruktúry. Mnoho sa povyprávalo a  mnoho sa o týchto veciach tomuto regiónu posľubovalo. Bolo povedané skutočne veľa a niet v regióne samosprávy a ľudí, ktorí spochybňujú to, že pre oživenie regiónu je jeho cestné spojenie, rýchlostná komunikácia R2,  životne dôležitá. Dopravná infraštruktúra však nie je len rýchlostná komunikácia R2, o ktorej rozprávame rádovo pätnásť rokov. Reálne sa táto komunikácia začala riešiť už v roku 2003, kedy bola na svete štúdia R2 tzv. modrý a červený variant. My sme v rámci regiónu hornej Nitry, v rámci územných plánov samospráv, vytvárali územný koridor, kde by mala byť situovaná na územiach jednotlivých miest a obcí. Vláda na výjazdovom rokovaní 30. apríla 2008 v Prievidzi, prisľúbila započatie rýchlostnej komunikácie R2 a stanovila aj isté úlohy. Rôznymi krokmi a zmenami vlády sa R2 dostávala do hlavných priorít, potom zase v prioritách nebola.  Na tomto výjazdovom rokovaní sme predostreli vláde potrebu R2 ako skutočne veľmi strategickú. Z úst jednotlivých ministrov a z úst predsedu vlády bolo deklarované nasledovné: do konca októbra 2014 bolo zadané vypracovanie štúdie realizovateľnosti na všetky úseky rýchlostnej cesty R2 v TSK.  Štúdia realizovateľnosti je dokument, ktorým sa dopĺňa projekt pre hodnotiacu komisiu Európskej úni, a aj na základe jej spracovania rozhodne Európska únia o pridelení resp. nepridelení prostriedkov. V rámci R2 došlo k zásadným rozhodnutiam. Vláda prisľúbila svojím uznesením do 31.12.2016 zabezpečiť vydanie stavebného povolenia na cestu R2, úsek Mníchova Lehota - Ruskovce. Takisto vláda prezentovala, že projektová a stavebná príprava R2 je v lepšom stave zo strany Trenčína po Nováky. Celé úsilie vlády smeruje k tomu, aby sa tento úsek rýchlostnej komunikácie rýchlejšie vybudoval. V tomto roku je vysúťažený obchvat Bánoviec nad Bebravou, čo je súčasťou rýchlostnej komunikácie R2 a  následne by sa mala začať jeho výstavba.
Sami vidíme, že z východnej strany je schválený a je vo výstavbe obchvat Žiaru nad Hronom, čo je časť napojenia R2 na R1. Podarilo sa dostať do uznesení vlády aj ďalší veľmi dôležitý dokument, ktorý rieši dopravnú situáciu v našom regióne. Vláda schválila do 31.12.2015 zabezpečiť začatie realizácie projektu I/64 Obchvat Prievidze - 1.etapa, druhá stavba. Tak isto vláda schválila do 31.12.2016 zabezpečiť začatie realizácie projektu I/64 Prievidza, obchvat - druhá etapa. Tieto stavby významne pomôžu Prievidzi obísť počas dopravných špičiek zahltený  „lievik“ a sprístupniť priemyselnú zónu v  Prievidzi.

Súčasťou výjazdového zasadnutia vlády bola  aj otázka riešenia štátnych ciest na území nášho kraja. Vláda poverila ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja svojím uznesením  aby do 31.12.2013 zabezpečil finančné krytie dokončenia realizácie veľkoplošných  opráv ciest I. triedy v TSK v celkovom objeme 2,4 milióna eur. Vláda prijala uznesenie do 31.1.2015 zrealizovať systémové opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na cestách I ., II. a III. triedy v TSK. Takisto je pre nás veľmi dôležité  uznesenie vlády z hľadiska dopravy, zabezpečiť realizáciu cyklickej obnovy cesty I/50 úsek Handlová - hranica TSK, pretože tieto cestné komunikácie sú medzinárodného významu a je to vstupná brána do regiónu.

Prezentovali sme  pred vládou návrh, vzhľadom k tomu, že projektová a stavebná pripravenosť R2 zo strany Trenčína a Prievidze je v lepšom stave,  aby štátnu cestu I/50, ktorá je súbežnou cestou a aj budúcou súbežnou cestou rýchlostnej komunikácie, urýchlene naviazala na obchvat Žiaru nad Hronom. Súvislou rekonštrukciou tejto cesty a pridaním jedného cestného pruhu od Dérerovho mlynu k Handlovej by sme zvýšili atraktívnosť a otvorenie regiónu. Dobudovaním obchvatu Žiaru nad Hronom a súčasnou realizáciu dobudovania tretieho pruhu na našom známom  kúsku hlavnej cesty,  by sa vytvoril 22-kilometrový privádzač na cestu R1 Pribinu a de facto jedna tretina kraja by bola otvorená a dopravne sprístupnená z tejto strany.
Považovali sme za dôležité, aby sme takúto investičnú aktivitu prezentovali predstaviteľom vlády ako nevyhnutné rozhodnutie pre existenciu samotného kraja.

Problém nezamestnanosť

Za strategické považujem to, že pre udržanie jestvujúcich pracovných miest, či už je to v energetickom alebo baníckom priemysle, jestvuje uznesenie, ktoré vláda prijala a uložila ho ministrovi hospodárstva: zabezpečiť optimálnu výrobu elektriny z domáceho uhlia v súlade so všeobecným hospodárskym záujmom schváleným do roku 2030 uznesením vlády SR č.381/2013 v náväznosti na modernizáciu a rekonštrukciu blokov B1, B2 a výstavbu fluidného kotla v elektrárni Nováky za účelom plnenia emisných limitov platných do roku 2015 v zmysle smernice Európskej únie. Jestvovala tu hrozba zastavenia tepelnej elektrárne v Zemianskych Kostoľanoch a s ním spojená strata pracovných miest v banských závodoch na hornej Nitre. Vláda veľmi jasne vyslala signál, že tie pracovné miesta, ktoré sú na hornej Nitre  vytvorené, majú jej požehnanie a budú udržané aj do budúcna. Popri tom vzniká aj alternatívne riešenie. Vytváranie nových pracovných miest na báze dopĺňania už jestvujúcich.  K tomu smeruje aj uznesenie vlády pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny - podporiť regionálne návrhy projektov na podporu zamestnanosti a vytváranie nových pracovných miest v okresoch Prievidza a Partizánske s termínom do 31.12.2014 a priebežne.

Pre bezpečnosť na hornej Nitre

Vláde bol  predložený aj  projekt tzv. sanácie na prevenciu pred povodňami a suchom. Projekt sa týka  celej hornej Nitry s alokáciou zdrojov vo výške 3,4 mil. eur. Projekty  v rámci hornej Nitry sú zamerané na stabilizáciu tokov, vytváranie protipovodňových opatrení a majú byť realizované na vodných tokoch v okrese Prievidza, či už je to Nitra, Handlovka alebo potoky a rieky, ktoré sú v blízkosti  obytných štvrtí. Vláda prijala uznesenie pre Slovenský vodohospodársky podnik Banská Štiavnica, štátny podnik, aby sa o prostriedky uchádzal prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a aby tento projekt po úspešnom vyhodnotení bol zrealizovaný v priebehu roku 2014. Minister životného prostredia dostal úlohu  podporiť projekt „Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom“ financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Regionálne problémy, ktoré už boli medializované, problémy so stabilitou svahov v prímestských častiach Prievidze - Novej Lehôtke, Hradci, ale aj Čausi vláda rieši svojim uznesením: podporiť v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu opatrenia zamerané na stabilizáciu vodných tokov v súvislosti s existenciou zosuvných území vo finančnom objeme 2,6 mil. eur do 31. decembra 2014. Toto sú istým spôsobom garancie, prostriedky ako naplniť isté sanačné opatrenia na stabilizáciu území, aby nedochádzalo k škode na majetkoch občanov.

Pre Handlovú

A teraz, ak dovolíte, by som pár slov povedal aj k tomu, čo sa nám podarilo vyrokovať pre naše mesto z pohľadu alokácie finančných prostriedkov. Predložil som na rokovanie témy,  ktoré nás dlhodobo trápia a hľadali sme aj v minulosti možnosti získania cudzích finančných zdrojov, aby sme predstaviteľom vlády ukázali naše problémy, ale aj snahu ich riešiť.

Vláda uložila ministrovi vnútra SR vytvoriť alebo zrekonštruovať hasičské stanice v TSK s termínom do 31.12.2015. Ide o budovy hasičských staníc v Považskej Bystrici, v Partizánskom, v Prievidzi a v Handlovej.

Informovali sme predstaviteľov vlády o našich problémoch, ktoré sú spojené so zosuvnými územiami a stabilizáciu vodných tokov. Vláda prijala v tejto oblasti uznesenie pre Handlovú: zabezpečiť sanáciu zosuvných území v meste Handlová a jeho okolí vo finančnom objeme 1, 05 mil. € do 31. decembra 2014.

Vláda nám vyšla v ústrety a vyčlenila zo svojho rozpočtu čiastku 200.000 € na dokončenie expozície banského uhoľného múzea v Handlovej, s termínom do  31.12.2014. Verím, že  už na Deň baníkov bude slávnostne otvorené.

Podarilo sa nám dostať do uznesenia vlády pre pána ministra dopravy Jána Počiatka, vybudovanie železničnej zastávky. Presvedčili sme vládu, že železničná preprava, ako alternatíva preprava na hornej Nitre, musí byť pre občanov spopularizovaná. Prezentovali sme návrh vybudovania železničnej zastávky na našom najväčšom sídlisku Morovnianska cesta. Vzdialenosť od jestvujúcej železničnej stanice zo sídlisk je približne 2 km a sme presvedčení, že železničná preprava má budúcnosť.  Oživenie možností osobnej dopravy cez železnice, bude možné iba vtedy, pokiaľ my vytvoríme možnosti pre obyvateľov, aby mohli   nastupovať a vystupovať v mieste svojho bydliska. Vláda schválila do 31.7.2015 zabezpečiť prípravu a zahájiť realizáciu vybudovania železničnej zastávky Handlová.

Vláda vyčlenila z finančných prostriedkov čiastku 100.000 € na odstránenie havarijného stavu v Základnej škole Školská v meste Handlová, ktorá v predchádzajúcom období nebola zateplená a neboli tu vymenené okná. Táto čiastka bude použitá na výmenu okien a zlepšenie tepelno-technických vlastností budov školského areálu Základnej školy Školská.

Takisto sme prezentovali niekoľko projektov, ktoré by si zaslúžili pozornosť v oblasti kultúrnych pamiatok. Vláda uložila ministrovi kultúry podporiť v rámci možností dotačného systému na rok 2014 vybrané projekty zamerané na rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok. V meste Handlová ide o kultúrnu pamiatku Kostol sv. Kataríny, kde je vypracovaný projekt na rekonštrukciu strechy tohto kostola.   

Vláda vo svojej prílohe na prerozdelenie finančných prostriedkov vyčlenila pre Handlovú 100 000 € na vybudovanie oddychovej zóny, parkových úprav a prístupovej komunikácie pre Senior centrum, ktoré budeme otvárať v roku 2014. 

Vláda schválila čiastku 37 000 € na vybudovanie parkovacích miest na našom najväčšom sídlisku Morovnianska cesta (Okružná),  kde pociťujeme ich veľký nedostatok. 

V neposlednom rade bola z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky vyčlenená čiastka 10 000 € pre športové triedy v našich školách. Každá základná škola dostane čiastku 3300 € na zakúpenie športového náradia, resp. prostriedky budú použité pre potreby našich žiakov v športových triedach.

Som presvedčený o tom, že sme aj pri bilaterálnych rokovaniach po ukončení oficiálneho rokovania Vlády SR u nás v Handlovej s ministrom hospodárstva,  ministrom životného prostredia a s ministrom dopravy predstavili aj ďalšie potrebné zámery, o ktorých sme na vláde rokovali,  ale nedostali sa do uznesení.

Jedna zo zásadných veci, ktorú chceme dotiahnuť do konca, je vybudovanie prístupovej komunikácie, ako spojnice medzi štátnou cestou I/50 a priemyselnou zónou v Handlovej. Je to komunikácia cez stabilizačný násyp, ktorá by mala odbremeniť ťažkú dopravu z centra mesta a samozrejme by uľahčila logistiku z dôvodu realizácie dvoch nových projektov v našom meste - projektu Integrovanej rybej farmy a skleníkového hospodárstva a projektu novej elektrárne,  ktorá bude splyňovať biomasu v areáli Bane Handlová.

Druhý projekt, ktorý sme na bilaterálnych rokovaniach otvorili, je vybudovanie riadenej križovatky v severnej časti nášho mesta. Problematická križovatka Ul. Prievidzská a sídlisko Mostná a Morovnianska cesta má pre naše mesto význam aj z dôvodu, že na  jej vybudovaní je priamo závislá investícia obchodného reťazca LIDL, vybudovanie mostového telesa. Dostali sme prísľub od ministra dopravy na riešenie tejto križovatky  v horizonte rokov 2014/15.

Som presvedčený o tom, že sme využili všetok čas a priestor na to,  aby sme o našich problémoch dokázali dôsledne informovať. Som presvedčený o tom, že diplomacia mesta nespala a dokázala prezentovať Handlovú ako mesto, ktoré sa rozvíja ale aj potrebuje pomoc od vlády. Viem,  že všetky  problémy sa nedajú odstrániť jedným zasadnutím vlády, ale verím tomu, že naša snaha  vždy viedla k tomu, aby sme  dokázali Handlovej pomôcť.                                   


Rokovanie Vlády Slovenskej republiky sa konalo v Handlovej po prvýkrát v histórii mesta.

Nie som ten, ktorý môže nadiktovať vláde, kto má byť účastný a kto nemá byť účastný výjazdového rokovania. Považujem za česť, že som sa mohol v rámci samosprávy 48. obcí a 4 miest okresu Prievidza zúčastniť rokovania vlády a mohol som prezentovať potreby, ktoré sú v tomto regióne, v regióne hornej Nitry a okrese Prievidza najpálčivejšie.
Spolu vláda prijala v Handlovej viac ako tridsať uznesení, či už ukladacích, odporúčacích alebo súhlasných, ktoré zohľadňujú potreby nášho kraja, nášho regiónu a nášho mesta. Vláda uložila  podpredsedovi vlády a ministrovi financií uvoľniť z rezervy vlády kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky vo výške 2,5 mil. eur na aktivity zlepšujúce sociálno-ekonomickú oblasť v Trenčianskom samosprávnom kraji podľa prílohy uznesenia do 15. novembra 2013. V prílohe nájdete viac ako 100 obcí, resp. projektov, na ktoré budú prostriedky vyčlenené.
Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta


 

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross


 
 
Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross


 
 
Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross


 
 
Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross


 
 
Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross


 
 
Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross


 
 
Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross


 
 
Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross


 
 
Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross


 
 
Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013

Výjazdové zasadnutie Vlády SR v Handlovej 9.10.2013
Autor: Gross

Základný kameň Rybia farma Baňa Handlová, 9.10.2013

Základný kameň Rybia farma Baňa Handlová, 9.10.2013
Autor: Gross


 
 

 
Položky 1-40 z 48

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka