Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky Spoločného obecného úradu

Kontakt na spoločný úrad a náplň nájdete po kliknutí sem

Mesto Handlová je príslušným stavebným úradom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Na tomto mieste nájdete verejné vyhlášky, ktoré:

 • spĺňajú ustanovenia v územnom konaní podľa § 36 ods.4 stavebného zákona: Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia oznámi stavebný úrad začatie územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.
 • v stavebnom konaní  podľa § 61 ods.4 stavebného zákona: Pri líniových stavbách  alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa ods.3
 • podľa § 26 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou je zverejnené na verejne prístupnej oznamovacej tabuli Mestského úrad v Handlovej,  Spoločného obecného úradu v Handlovej a na www.handlova.sk .

Do podkladov rozhodnutí je možné nahliadnuť na stavebnom úrade: Mestský úrad Handlová, číslo dverí 10,11 (predovšetkým v dni pondelok a streda 8,00-16,00 hod., piatok 7,00 – 14,00 hod.). Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadostiam a návrhom uplatniť najneskôr v lehote stanovenej v oznámení, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Spoločný stavebný úrad pripravuje pre vašu informáciu prehľady rozhodnutí s mesačnou periodicitou. Aktuálny sumár rozhodnutí v roku 2018 nájdete po kliknutí sem.


 

Aktuálne verejné vyhlášky spoločného stavebného úradu Handlová 2019

 1. Stavebné povolenie na zateplenie bytového domu na Mierovomnámestí č.2-8. Žiadatelia: Vlastníci bytového domu Mierové námestie č. 2 – 8 Handlová v zastúpení Ing. Radoslavom Ciglanom, konateľom spoločnosti HANDIMEX – BYT, s.r.o., adresa : 972 51 Handlová, Mostná č. 71 požiadali dňa 05.12.2018 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Stavebné úpravy a zateplenie bytového domu Mierové námestie 2 – 8, p.č. 2328/2, s.č. 252, 972 51 Handlová“ bytového domu č. súp. 252 na pozemku parc.č. 2328/2 v k.ú. Handlová v spojenom územnom a stavebnom konaní. Celé znenie vyhlášky nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. VV zo dňa 12.3.2019.

 2. Oznámenie o zahájení správneho konania o odstránení stavby s posúdením dodatočného povolenia stavby. Správne konanie o odstránení stavby s možnosťou dodatočného povolenia zmeny stavby: „Stavebné úpravy bytu‟, č. 2 v bytovom dome č. súp. 161 na Ul. Partizánska č. 13 na pozemku parc.č. 475 v k.ú. Handlovástavebníka: Eurocentrum Cafe, s.r.o., adresa : 972 31 Jalovec, Mlynská 557/29. Nariaďujeme ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na deň 12.04.2019 o 10.00 hod. so stretnutím na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, č. dverí 11. Celé znenie vyhlášky nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. VV za dňa 12.3.2019.

 3. Oznámenie o zahájení správneho konania o odstránení stavby s posúdením dodatočného povolenia stavby. Správne konanie o odstránení stavby s možnosťou dodatočného povolenia zmeny stavby: „Stavebné úpravy bytu‟ , č. 1 v bytovom dome č. súp. 235 na Ul. ČSA č. 4 na pozemku parc.č. 2333/1 v k.ú. Handlová stavebníka: Eurocentrum Cafe, s.r.o., adresa : 972 31 Jalovec, Mlynská 557/29. Nariaďujeme ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na deň 12.04.2019 o 9.00 hod. so stretnutím na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, č. dverí 11. Celé znenie vyhlášky nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. VV zo dňa 12.3.2019.

 4. Oznámenie o zahájení správneho konania o odstránení stavby s posúdením dodatočného povolenia stavby. Správne konanie o odstránení stavby s možnosťou dodatočného povolenia zmeny stavby : „Stavebné úpravy bytu‟ , č. 2 v bytovom dome č. súp. 79 na Ul. 29. augusta č. 18 na pozemku parc.č. 501 v k.ú. Handlová stavebníka: Eurocentrum Cafe, s.r.o., adresa : 972 31 Jalovec, Mlynská 557/29. Nariaďujeme ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na deň 12.04.2019 o 9.30 hod. so stretnutím na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie baníkov č. 7, č. dverí 11. Celé znenie vyhlášky nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. VV zo dňa 12.3.2019.     

 5. Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby, spojeného s územným konaním a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením. Žiadateľ: Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s. Bratislava,  podal dňa: 28.02.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby: "Rekonštrukcia plynovodov ÚO00204 Handlová, Partizánska, 1.sc", v katastrálnom území Handlová. Predmetom stavebného povolenia je rekonštrukcia existujúcich NTL plynovodov z ocele, ktoré budú obnovené za STL a NTL plynovody z PE materiálu. Celé znenie vyhlášky a mapu nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutísem. VV zo dňa 6.3.2019.

 6. Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby, spojeného s územným konaním a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením. Žiadateľ: Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s. Bratislava, podal dňa: 28.02.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby: "Rekonštrukcia plynovodov ÚO00204 Handlová, Partizánska, 2.sc", v katastrálnom území Handlová. Predmetom stavebného povolenia je rekonštrukcia existujúcich NTL plynovodov z ocele, ktoré budú obnovené za STL a NTL plynovody z PE materiálu. Celé znenie vyhlášky a mapu nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. VV zo dňa 6.3.2019.

 7. Oznámenie o začatí stavebného konania, Žiadatelia: Vlastníci bytového domu Údernícka č. 17-19, 972 51 Handlová v zastúpení Ing. Rudolfom Vlkom, konateľom MsBP Handlová, s.r.o., adresa : 972 51 Handlová, Pekárska 16 požiadali dňa 16.01.2019 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „ Zateplenie obvodového plášťa, ul. Údernícka č. 17-19 Handlová “ bytového domu č. súp. 319 na pozemku parc.č. 2274 v k.ú. Handlová v spojenom územnom a stavebnom konaní. Celé znenie vyhlášky nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. VV zo dňa 27.2.2019.

 8. Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "INS_FTTH_PD_PRIE_Handlová_sídlisko Mostná". Predmetom územného rozhodnutia o umiestnení stavby je umiestnenie optickej siete FTTH v lokalite ul. Mostná, realizovaná v prevažnej časti ako pripokládka k sieti Orange.Celé znenie vyhlášky nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. VV zo dňa 20.2.2019.

 9. Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Žiadateľ Ing. Peter Cipruš, Okružná 1877/34. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu“. Celé znenie VV nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. VV zo dňa 14.2.2019

 10. Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením.
  Žiadateľ: Milan Bača a Alexandra Bačová. Termín ústneho pojednávania s miestnym šetrením na deň 26.02.2019 o 10,00 hod. na Mestskom úrade v Handlovej, číslo dverí 10. Celé znenie VV nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. VV  zo dňa 25.1.2019
 11. Rozhodnutie o umiestnení stavby je umiestnenie optickej siete FTTH v lokalite Mostnej ulice, realizovaná v prevažnej časti ako pripokládka k sieti Orange. Stavba bude umiestnená vo verejnom záujme podľa §66 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Celé znenie vyhlášky nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. VV zo dňa 18.1.2019
 12. Predmetom územného rozhodnutia o umiestnení stavby je umiestnenie optickej siete FTTH v lokalite Morovnianske sídlisko, ul. Okružná, realizovaná v prevažnej časti ako pripokládka k sieti Orange. Stavba bude umiestnená vo verejnom záujme podľa §66 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Celé znenie vyhlášky nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. VV zo dňa 18.1.2019
 13. Rozhodnutie o umiestnení stavby a vybudovnie optickej siete FTTH
  v lokalite Mierové námestie, ul. 1.mája, Čsl. armády, Údernícka, Prievidzská, Dimitrovova, Poštová, Lipová, realizovaná v prevažnej časti ako pripokládka k sieti Orange. Stavba bude umiestnená vo verejnom záujme podľa §66 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Celé znenie vyhlášky nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. VV zo dňa 18.1.2019
 14. Rozhodnutie  o umiestnení stavby a vybudovanie optickej siete FTTH v lokalite ul. 29.augusta, Partizánska, F.Nádaždyho, Duklianska, Nám.baníkov, SNP, Železničiarska, realizovaná v prevažnej časti ako pripokládka k sieti Orange. Stavba bude umiestnená vo verejnom záujme podľa §66 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Celé znenie vyhlášky nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. VV zo dňa 18.1.2019
 15. Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne šetrenie "Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku, Ústne pojednávanie s miestnym šetrením 24.01.2019 o 10,00 hod. Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete v súbore na stiahnutie po kliknutí sem. VV zo dňa 2.1.2019

 

dnes je: 19.3.2019

meniny má: Jozef

webygroup

English version
Úvodná stránka