Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Zasadanie zo dňa 27.3.2008

Uznesenie MsZ Mesta Handlová 27.3.2008

U Z N E S E N I E
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová,
konané dňa 27. 03. 2008

NÁVRHOVÁ KOMISIA :
1. Ing. Jarmila Podobová
2. Karol Kučera
3. Peter Kara

K bodu 1
Otvorenie – Program rokovania, Zloženie návrhovej komisieMestské zastupiteľstvo :

608. BERIE NA VEDOMIE :
návrh programu 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová, predložený primátorom mesta, Ing. Rudolfom Podobom.

609. SCHVAĽUJE :
program 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová podľa predloženého návrhu primátora mesta, Ing. Rudolfa Podobu.

610. BERIE NA VEDOMIE :
návrh na schválenie zloženia návrhovej komisie, predložený primátorom mesta, Ing. Rudolfom Podobom.

611. SCHVAĽUJE :
zloženie návrhovej komisie podľa návrhu primátora mesta tj. Ing. Jarmila Podobová, Karol Kučera, Peter Kara.

K bodu 2/
Správa majetku mesta


Mestské zastupiteľstvo :

612. BERIE NA VEDOMIE :
návrhy v rámci správy majetku mesta, predložené z poverenia primátora mesta Ing. Simonou Mihalusovou, odd. daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti.


1) Vladimír Daniš a manželka Anna, bytom Handlová, Mostná 1947/13:

613. BERIE NA VEDOMIE:
poslanecký návrh Mgr. Martina Čukana na stiahnutie predloženého návrhu z dnešného rokovania MsZ z dôvodu získania vyšších finančných prostriedkov z predaja, s tým, že na garáž súp. č. 3377 a pozemok parcela C-KN č. 1022/2 – zastavaná plocha o výmere 28 m2 v k.ú. sa dá vypracovať znalecký posudok a následne sa vyhlási verejná súťaž.

614. NESCHVAĽUJE:
poslanecký návrh Mgr. Martina Čukana na stiahnutie predloženého návrhu z dnešného rokovania MsZ z dôvodu získania vyšších finančných prostriedkov z predaja, s tým, že na garáž súp. č. 3377 a pozemok parcela C-KN č. 1022/2 – zastavaná plocha o výmere 28 m2 v k.ú. sa dá vypracovať znalecký posudok a následne sa vyhlási verejná súťaž.

615. SCHVAĽUJE:
predaj garáže súp. č. 3377 a pozemku parcela C-KN č. 1022/2 – zastavaná plocha o výmere 28 m2 v k.ú. Handlová za kúpnu cenu 125 000,- Sk v prospech žiadateľov Vladimír Daniš a manželka Anna, bytom Handlová. Mostná 1947/13, v predloženom rozsahu s tým, že použitie výnosu z predaja bude účelovo viazané na výstavbu garáží za MsP pre ich služobné účely.

2) Milan Sóth, bytom Handlová, M. Čulena 29/3:

616. SCHVAĽUJE:
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníctva na časť pozemku parcela C-KN č. 3488/1 – zastavaná plocha o výmere 1678 m2 v rozsahu výmery 12 m2 v k.ú. Handlová v prospech žiadateľa Milan Sóth, bytom Handlová, M. Čulena 29/3,
- za kúpnu cenu 200,- Sk/m2, upravenú o prípadné neplatené nájomné za užívanie pozemku,
- s termínom uzavretia kúpnej zmluvy do 15 dní od predloženia výpisu z LV preukazujúceho vlastnícke právo nájomcu k prístavbe, v predloženom rozsahu.


3) Marek Haneš a manželka Jana, bytom Handlová, Stará cesta 931/61:

617. SCHVAĽUJE:
predaj pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 35302551-59/2006 vyhotoveného GEOTOPOM Žiar nad Hronom dňa 21.08.2006, a to :
z parcely E-KN č. 1652/1 zapísanej na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová v celosti
- diel 1) o výmere 63 m2 v celosti
z parcely E-KN č. 1640/2 zapísanej na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová v celosti
- diel 6) o výmere 3 m2 v celosti
ktoré sa začlenia do parcely C-KN č. 3129 – zastavaná plocha o výmere 75 m2,
z parcely E-KN č. 1652/1 zapísanej na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová v celosti
- diel 2) o výmere 18 m2 v celosti
- diel 7) o výmere 1 m2 v celosti
- diel 8) o výmere 3 m2 v celosti
ktoré sa začlenia do novovytvorenej parcely C-KN č. 3133/8– zastavaná plocha o výmere 137 m2,
z parcely E-KN č. 1640/2 zapísanej na LV č. 1 ako majetok mesta Handlová v celosti
- diel 9) o výmere 7 m2 v celosti
ktorý sa začlení do novovytvorenej parcely C-KN č. 3133/7– zastavaná plocha o výmere 94 m2,

v prospech žiadateľov Marek Haneš a manželka Jana, bytom Handlová, Stará cesta 931/61 za kúpnu cenu 160,- Sk/m2, v predloženom rozsahu.

4) Magdaléna Gorelová, bytom Handlová, 29. augusta 82/5:

618. SCHVAĽUJE:
predaj pozemku parcela C-KN č. 299/4 – zastavaná plocha o výmere 16 m2 v k.ú. Handlová vytvorenú geometrickým plánom č. 270/2007 vyhotoveným GEOSLUŽBOU Prievidza s.r.o. dňa 10.09.2007 v prospech Magdaléna Gorelová, bytom Handlová, 29.augusta 82/5 za kúpnu cenu 371,- Sk/m2 upravenú o prípadné neplatené nájomné za užívanie pozemku pod garážou od jeho pridelenia, v predloženom rozsahu.

5/ Ladislav Blahovič a manželka Viera, bytom Handlová, Morovnianska cesta 15/3:

619. SCHVAĽUJE:
prevod nebytového priestoru (garáže) č. 7/3 o výmere 20,7 m2 nachádzajúceho sa v bytovom dome súp. č. 1716 postavenom na pozemku parcela C-KN č. 1443 – zastavaná plocha o výmere 760 m2 v k.ú. Handlová na Ul. Morovnianska cesta v prospech Ladislav Blahovič a manželka Viera, bytom Handlová, MC 15/3 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 16 Z. č. 182/1993 Z. z. v znení jeho neskorších predpisov, za kúpnu cenu 120 000,- Sk stanovenú znaleckým posudkom, v predloženom rozsahu.


6) Mgr. Richard Šimko, trvale bytom Nová Lehota č. 3 :

620. SCHVAĽUJE:
predaj pozemku parcela C-KN č. 109/5 – orná pôda o výmere 778 m2 v k.ú. Nová Lehota v prospech Mgr. Richard Šimko, bytom Nová Lehota č. 33, v celosti do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 140,- Sk/m2, za účelom scelenia parcely s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa, v predloženom rozsahu.

K bodu 3/
VZN Mesta Handlová č. 1/2008 – ÚPD SÚ Handlová


Mestské zastupiteľstvo :

621. BERIE NA VEDOMIE :
„ Návrh zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Mesta Handlová “, v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov, vypracovaný autorizovaným architektom Ing. arch. Gabrielom Szalayom, registrovaným Slovenskou komorou architektov pod č. 0044 AA, s obchodným názvom podnikateľského subjektu AGS ATELIÉR, so sídlom v Prievidzi, v roku 2007 a predložený Ing. Jozef Čaplárom, vedúcim oddelenia výstavby, ÚP, dopravy a OŽP, bez výhrad.

622. BERIE NA VEDOMIE :
Stanovisko Krajského stavebného úradu v Trenčíne pod číslom KSÚ 2007-217/3196-4/SUK zo dňa 21.01.2008 o preskúmaní návrhu územného plánu na schválenie v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov ( Stavebného zákona ). KSÚ preskúmal, že obsah návrhu je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa, obsah návrhu a postup jeho obstarania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi, návrh je v súlade s rozsahom územného plánu a záväzná časť územného plánu navrhovaná na vyhlásenie všeobecne záväznými nariadením je v súlade s § 13 Stavebného zákona.

623. SCHVAĽUJE :
„ Návrh zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Mesta Handlová “ v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v rámci ktorej sa vykonala jeho aktualizácia a v zmysle § 17 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. a je vyhotovený v úplnom znení so zachytením právneho stavu k dátumu schválenia s vymedzením záväznej časti, ktorá je predmetom schválenia Všeobecne záväzným nariadením Mesta Handlová č. 1/2008, predložený Ing. Jozef Čaplárom, vedúcim oddelenia výstavby, ÚP, dopravy a OŽP v predloženom rozsahu.
Dokumentácia je vypracovaná autorizovaným architektom Ing. arch. Gabrielom Szalayom, registrovaným Slovenskou komorou architektov pod č. 0044 AA, s obchodným názvom podnikateľského subjektu AGS ATELIÉR, so sídlom v Prievidzi, v priebehu rokov 2006 až 2007.

624. SCHVAĽUJE :
Vyhodnotenie stanovísk orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb a pripomienok verejnosti, uplatnených počas prerokovania „ Návrhu zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Mesta Handlová “ a súhlasí so spôsobom riešenia pripomienok a námietok v zmysle vyhodnotenia pripomienok obstarávateľom, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.

625. UKLADÁ :
Vedúcemu oddelenia výstavby, ÚP, dopravy a OŽP MsÚ, schválený „ Územný plán mesta Handlová, aktualizácia 2006, zmeny a doplnky č. 2 “, doručiť a uložiť v súlade s § 28 Stavebného zákona na Mestskom úrade v Handlovej, na Krajskom stavebnom úrade v Trenčíne a na Stavebnom úrade prvostupňovom.

K bodu 4/
Koncepcia rozvoja informačného systému Mesta HandlováMestské zastupiteľstvo :

626. BERIE NA VEDOMIE :
návrh Koncepcie rozvoja informačného systému Mesta Handlová, predložený Ing. Jozefom Tonhauserom, prednostom MsÚ, s pripomienkou vynechať z Koncepcie v rámci Cieľu č. 2 - zoznam organizácií - Seperdeo Vita TV, s. r. o.


627. SCHVAĽUJE:
Koncepciu rozvoja informačného systému Mesta Handlová, v predloženom rozsahu, s pripomienkou.

K bodu 5/
Zmena zloženia Komisie správy majetku mesta a podnikateľskej činnosti pri MsZ Mesta HandlováMestské zastupiteľstvo :

628. BERIE NA VEDOMIE :
odstúpenie p. Juraja Komára z funkcie člena Komisie správy majetku a podnikateľskej činnosti pri MsZ Mesta Handlová ku dňu 22.02.2008.

629. ODVOLÁVA :
p. Juraja Komára z funkcie člena Komisie správy majetku a podnikateľskej činnosti pri MsZ Mesta Handlová ku dňu 22.02.2008 na základe jeho písomného vzdania sa.

K bodu 6/
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do nástupníckych rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta HandlováMestské zastupiteľstvo :

630. BERIE NA VEDOMIE :
návrh na delegovanie zástupcov mesta do nástupníckych orgánov školskej samosprávy pre funkčné obdobie 2008-2012, predložený Mgr. Jaroslavou Maslíkovou, odborným zamestnancom Školského úradu, bez výhrad.

631. BERIE NA VEDOMIE:
návrh na delegovanie zástupcu Mesta Handlová do Rady Špeciálnej základnej školy v Handlovej pre funkčné obdobie 2008-2012, predložený Mgr. Jaroslavou Maslíkovou, odborným zamestnancom Školského úradu, bez výhrad.

632. SCHVAĽUJE:
delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v meste Handlová pre funkčné obdobie 2008-2012 nasledovne:
- do Rady Základnej školy, Mierové nám. - poslancov MsZ: Dušana Klasa (zástupcu primátora), Milana Linkeša, Miroslava Gazdaricu
- do Rady Základnej školy, Morovnianska cesta – poslancov MsZ: Mgr. Martina Čukana, Eduarda Straku, Vladislava Horvátha
- do Rady Základnej školy, Školská ul. – poslancov MsZ: Juraja Komára, Arpáda Kosztu, Róberta Šuníka
- do Rady Základnej umeleckej školy, Poštová ul. – poslanci MSZ: p. Miroslava Gazdaricu, Arpáda Kosztu, Vladislava Horvátha
- do Rady CVČ Relax - poslancov MSZ: Ing. Jarmilu Podobovú, Eduarda Straku
- do Rady Materskej školy, Cintorínska ul. - poslancov MsZ: Róberta Šuníka, Petra Karu
- do Rady Materskej školy, Dimitrovova ul. – poslancov MsZ: Róberta Šuníka, Jaroslava Daubnera
- do Rady Materskej školy, Morovnianska cesta – poslancov MsZ : Mgr. Martina Čukana, Ing. Jarmilu Podobovú
- do Rady Materskej školy, Ul. SNP - primátora mesta Ing. Rudolfa Podobu, poslanca MsZ Arpáda Kosztu

633. SCHVAĽUJE:
delegovanie zástupcu Mesta Handlová Bc. Darinu Šafárikovú za člena Rady Špeciálnej základnej školy, Námestie baníkov 20, Handlová, pre funkčné obdobie 2008-2012.

K bodu 7/
Informatívna správa o činnosti Obecnej školskej rady za rok 2007

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :

634. BERIE NA VEDOMIE:
informatívnu správu o činnosti Obecnej školskej rady v Handlovej za rok 2007, predloženú Mgr. Jozefom Ondrišom, predsedom OŠR, bez výhrad.

K bodu 8/
Informatívna správa o plnení opatrení Koncepcie práce s deťmi a mládežou Mesta Handlová do roku 2008 za rok 2007 (plnenie uznesenia MsZ č. 235 zo dňa 21.06.2007)


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :

635. BERIE NA VEDOMIE:
informatívnu správu o plnení opatrení Koncepcie práce s deťmi a mládežou Mesta Handlová do roku 2008 za rok 2007, predloženú Ing. Jarmilou Podobovou, predsedníčkou Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou, bez výhrad.

636. UKLADÁ:
prednostovi MsÚ v spolupráci s predsedníčkou Komisie vzdelávania, práce s deťmi a mládežou zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie práce s deťmi a mládežou Mesta Handlová podľa predloženého materiálu.
Z.: Ing. Jozef Tonhauser, prednosta MsÚ
T: 31.12.2008

Ing. Rudolf PODOBA
primátor mesta

Zástupca primátora mesta : Dušan Klas
Overovateľ : Ing. Vladimír Buzalka
Overovateľ : Mgr. Martin Čukan

Zapísala : Beáta Pozníková
Dňa : 28. 03. 2008


dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka