Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Bývanie v Handlovej

Chcem bývať v Handlovej

MsZ mesta Handlová v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. z.o obecnom zriadení v z. n. p. určilo ZÁSADY prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Handlová na svojom zasadnutí dňa 26. septembra 2013

 

  • Zásady upravujú spôsob podávania a obsah žiadostí o pridelenie bytu, spôsob ich evidencie, postup  mesta  pri  výbere  žiadateľov,  vznik  a  zánik  nájomného vzťahu, uzatváranie nájomných  zmlúv, podmienky trvania nájomného vzťahu a spôsob nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Handlová.
  • Zásady sa vzťahujú na byty vo vlastníctve mesta určené na užívanie na základe  nájomnej zmluvy okrem bytov postavených s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré  upravuje VZN mesta Handlová č. 13/2010.
  • Mesto Handlová má uzatvorenú Nájomnú zmluvu s Mestským bytovým podnikom Handlová, s.r.o., za účelom zabezpečenia a vykonávania činností súvisiacich s bytovým fondom (nájom, prevádzka, údržba a opravy bytového a domového fondu).

Obsah Zásad prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Handlová

ČASŤ PRVÁ

Č. I Všeobecné ustanovenia, srt. 1

ČASŤ DRUHÁ

Byty vo vlastníctve mesta okrem bytov osobitného určenia, str. 1

Čl. II Podávanie žiadosti o pridelenie bytu, str. 1

Čl. III Zaradenie žiadosti  do evidencie uchádzačov o byt, str. 1

Čl. IV Poradovník uchádzačov o byt, str. 2

Čl. V Prideľovanie bytov a uzatváranie nájomných zmlúv, str. 3

Čl. VI Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu, str. 3

Čl. VII Podnájom bytu, časti bytu, prechod nájmu, spoločný nájom bytu, str. 3

Čl. VIII Výmena bytov, str. 4

Čl. IX Zánik nájomného vzťahu, str. 4

Čl. X Bytové náhrady, str. 4

ČASŤ TRETIA

Byty osobitného určenia

Čl. XI Podávanie žiadostí o pridelenie bytu, str.4

Čl. XII Zaradenie žiadosti  do evidencie uchádzačov o byt, str. 5

Čl. XIII Poradovník uchádzačov o byt, str. 6

Čl. XIV Osobitné ustanovenia pre byty č. 1- 8 v bytovom dome na Ul. 29. augusta č. 1, str. 6

Čl. XV Prideľovanie bytov a uzatváranie nájomných zmlúv, str. 7

Čl. XVI Zánik nájomného vzťahu, str. 7

Čl. XVII Spoločné ustanovenia pre byty, str. 7

Čl. XVIII Prechodné ustanovenia, str. 8

Čl. XVIII Záverečné ustanovenia, str. 8


 

dnes je: 19.3.2019

meniny má: Jozef

webygroup

English version
Úvodná stránka