Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Správa mestského cintorína

Mestský cintorín v Handlovej

Prístupové brány na mestskom cintoríne v Handlovej  sa zamykajú každý deň nasledovne:

 • Zimný čas:od 18.00 do 8.00 h.
 • Letný čas: od 20.00 do 8.00 h.

Uzamknutá bude hlavná aj zadná brána, čím nebude možný prechod cez cintorín v uvedených hodinách. Správca cintorína pristúpil k rozhodnutiu uzamykať cintorín po opakovaných porušeniach Cintorínskeho poriadku vo večerných hodinách.
Ďakujeme za pochopenie.

Informácie od správcu cintorína v Handlovej

 • Vaše pripomienky a návrhy, týkajúce sa zlepšenia správy a činnosti cintorína, zasielajte priamo na adresu Parte s.r.o., Hviezdoslavova 9, 971 01 Prievidza, alebo e-mailom: cintorinhandlova@gmail.com (s uvedením mena, adresy a telefónneho čísla.)
 • Budeme sa snažit akýkoľvek  problém vyriešiť v čo najkratšom období k Vašej spokojnosti.

Dôležité informácie pre občanov

Na základe Zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve z 3. marca 2010, podľa § 21, bod 1. právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy .
V nájomnej zmluve v bode IV sú povinnosti nájomcu hrobového miesta

 • dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku a Všeobecného záväzného nariadenia, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového alebo urnového miesta,
 • užívať hrobové alebo urnové miesto podľa nájomnej zmluvy.
 • uviesť hrobové alebo urnové miesto na svoje náklady do pôvodného stavu, ak vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa.

Vyberáme z platného znenia VZN mesta Handlová

Nakoľko dochádza k častému porušovaniu VZN mesta Handlová o prevádzkovom poriadku pohrebiska a chceme predísť zbytočným konfliktom, oboznamujeme Vás s najdôležitejšími bodmi VZN mesta Handlová č.1/2011o prevádzkovom poriadku pohrebiska (ktorý je vyvesený pri vstupe na cintorín Handlová na vývesnej tabuli a je dostupný širokej verejnosti podľa Zákona o pohrebníctve) a nájdete ho aj po kliknutí sem.

Aktuálne platný cenník, ktorý je prílohou VZN nájdete po kliknutí sem

§ 10 Výpoveď nájomnej zmluvy

 • 3.) c) Prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu ak: nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta (ďalej len HM).

§ 12 Povinnosti nájomcu hrobového miesta

 • 5.) c) Nájomca HM je ďalej povinný: pri prácach na HM musí informovať správcu, ktorý mu vydá písomné povolenie na stavebné práce na HM v rozsahu vopred dohodnutom a tým sa musí nájomca riadiť. Týmto zároveň preberá zodpovednosť za práce ľudí, ktorí túto prácu vykonávajú.
 • 5.) e) pri stavebných prácach na HM sa striktne držať pokynov prevádzkovateľa cintorína, najmä mier a prevedenia prác na HM. V prípade nedodržania pokynov bude stavba na náklady nájomcu bezodkladne odstránená.
 • 5.) f) zdržať sa prác na HM, ktoré mu správca vopred písomne neschváli (výsadba stromov a okrasných drevín, osádzanie lavičiek, chodníkov a pod.).
 • 5.) g) zabezpečiť, aby sa firma ním vybratá počas prác na pohrebisku riadila prevádzkovým poriadkom pohrebiska, za čo osobne zodpovedá.

§ 14 Povinnosti návštevníkov pohrebiska

 • 11.) Okrem uvedených povinností, je každý povinný riadiť sa na pohrebisku ďalšími pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska, jeho prevádzkovým poriadkom, VZN a dodržiavať BOZP.

§ 15 Stavby na pohrebisku

 • 1. ) K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe, alebo úprave už existujúcej stavby na pohrebisku, je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa.
 • 3.) Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť podmienkami prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu.
 • 3.) i) pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované, 3.) j) zhotovenie chodníka okolo HM je povolené len s písomný súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý upresní v povolení rozmer, materiál a výškové osadenie chodníka, ktorý musí kopírovať terén na danom HM.
 • 8.) Stavby, ktoré boli postavené bez povolenia alebo pri ktorých neboli dodržané stanovené podmienky a stavby, ktoré ohrozujú bezpečnosť, môže dať prevádzkovateľ pohrebiska odstrániť na náklady vlastníka, ak tento sám nezjedná v stanovenej lehote nápravu.

§ 21 Kontrolná činnosť a sankcie

 • 2. ) Priestupku sa dopustí ten, kto nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu HM podľa § 24 písm. a) zákona 131/2010 Z.z. Bod 3.) Za priestupky podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do 663 €.

Smútočné oznámenia

na www.handlova.sk nájdete po kliknutí sem


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka