Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Ochrana osobných údajov Zákon č.18/2018 (GDPR)

Mesto Handlová, informačná povinnosť podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov

Vážení občania, klienti,

na základe bezpečnosti spracúvania osobných údajov a splnení podmienky novej legislatívy vás informujeme o spracovaní vašich osobných údajov. Prečítajte si prosíme pozorne informácie nižšie. 

Údaje o prevádzkovateľovi

 • Názov prevádzkovateľa: Mesto Handlová
 • (IČO): 00318094
 • Adresa:Námestie baníkov 7, 97251 Handlová
 • Štát: Slovenská republika
 • Právna forma:  mesto (mestský úrad)
 • Kontaktné údaje: 046 / 5192511, handlova@handlova.sk
 • Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovedna.osoba@handlova.sk

Právny základ: na základe § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a osobitných zákonov.

Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti mesta Handlová sú vymedzené osobitnými predpismi. Zákony, ktoré uplatňuje mesto Handlová pri svojej činnosti a v zmysle ktorých spracúva osobné údaje dotknutých osôb sú:

 1. zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 2. zákon č.137/2010 Z. z o ovzduší v znení neskorších predpisov
 3. zákon č.448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 4. zákon NRSR č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
 5. zákon č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
 6. zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve
 7. zákon č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 8. zákon č.600/2003 Z.zo prídavku na dieťa o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
 9. zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 10. zákon č.372/1990 Z.zo priestupkoch v znení neskorších predpisov
 11. zákon č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 12. zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 13. zákon č.79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 14. zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
 15. zákon č.543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 16. zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 17. zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 18. zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 19. zákon č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 20. zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
 21. zákon č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 22. zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 23. zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 24. zákon č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 25. zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 26. zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 27. zákon č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v znení neskorších predpisov
 28. zákon č.260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania nájomných vzťahov k bytom
 29. zákon č.261/2011 Z.z. – o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
 30. zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 31. zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 32. zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 33. zákon č.84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v znení neskorších predpisov
 34. zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 35. zákon č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ - mesto Handlová

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku

Prevádzkovateľ – mesto Handlová vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Prevádzkovateľ – mesto Handlová  po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.

Práva žiadateľa:

žiadateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa – mesta Handlová prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,

žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania podľa,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkaj, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov           
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov  nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv.

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

 • bezpečnosť Slovenskej republiky,
 • obranu Slovenskej republiky,
 • verejný poriadok,
 • plnenie úloh na účely trestného konania,
 • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 • ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
 • predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
 • monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
 • ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
 • uplatnenie právneho nároku,
 • hospodársku mobilizáciu.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@handlova.sk

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 • Adresa: Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220
 • Podateľna: pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00 a piatok: 8:00 - 14:00 h
 • Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov: Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
 • Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
 • Sekretariát úradu +421 2 323 132 14, Fax: +421 2 323 132 34
 • Hovorca:mobil: 0910 985 794, e-mail: hovorca@pdp.gov.sk
 • E-mail: všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
 • pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
 • webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
 • na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.
 • emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

 

Informovanie

o vyhotovení a zverejnení videozáznamu

z mestského zastupiteľstva

 

Prevádzkovateľ: Mesto Handlová, samospráva, Námestie baníkov 7, 97251 Handlová

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@handlova.sk

 

Účel spracovania: vyhotovenie obrazového a zvukového záznamu zo zasadnutie mestského zastupiteľstva pre potreby informovania občanov masovokomunikačnými prostriedkami

 

Právny základ: osobitný zákon – zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: návštevníci webovej stránky mesta, diváci mestskej televízie, návštevníci kanálu youtube.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

 

Doba uchovávania osobných údajov: do pominutia účelu spracovania    Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

 

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

 


 

Informovanie oprávnený záujem

kamerový systém 

Prevádzkovateľ: Mesto Handlová, samospráva, Námestie baníkov 7 , 97251 Handlová

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@handlova.sk  

 

Účel spracovania: ochrana majetku spoločnosti kamerovým systémom

Zoznam osobných údajov: videozáznam osoby alebo vozidla

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa

Oprávnený záujem: ochrana majetku spoločnosti a ochrana pred neoprávneným vniknutím do objektu spoločnosti

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: 30 dní, záznam môže byť archivovaný aj na dlhšiu dobu pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti. Maximálne však 1 rok.


    Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

 

Informovanie o spracovaní osobných údajov zamestnancov

 

 

Prevádzkovateľ: Mesto Handlová, samospráva, Námestie baníkov 7 , 97251 Handlová

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@handlova.sk

 

Účel spracovania: personalistika a mzdy

Právny základ: osobitný zákon

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány štátnej moci a kontrolné orgány, dôchodkové poisťovne, sociálna a zdravotná poisťovňa

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku (50 rokov)


Účel spracovania: uzatvorenie pracovnej zmluvy

Právny základ: zmluva

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány štátnej moci a kontrolné orgány, dôchodkové poisťovne, sociálna a zdravotná poisťovňa

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku (50 rokov)


    Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva zamestnanca (dotknutej osoby):

 • zamestnanec má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • zamestnanec má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 Z. z.,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkaj, ak:

 

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov         
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov  nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

 

Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv.

 

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

 

 • bezpečnosť Slovenskej republiky,
 • obranu Slovenskej republiky,
 • verejný poriadok,
 • plnenie úloh na účely trestného konania,
 • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 • ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
 • predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
 • monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
 • ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
 • uplatnenie právneho nároku,
 • hospodársku mobilizáciu.

 

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka