Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Pozvánka na zasadanie 31.10.2019

Pozvánka na zasdnutie MsZ 31.10.20019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov

zvolávam 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová

vo štvrtok 31. októbra 2019 o 14.00 h

vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ  Handlová.

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie,  Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. Nakladanie s majetkom mesta, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. Návrh na zverenie majetku mesta rozpočtovým organizáciám, predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 5. Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2020, predkladá: písomne - Ing. Tibor Kolorédy, prednosta  MsÚ
 6. Informatívna správa o činnosti DaMP za školský rok 2018/2019, predkladá: písomne – v.z. Ing. Vlasta Reisová, koordinátorka DaMP, Adriana Janíková, zástupkyňa primátora DaMP
 7. Navýšenie základného imania spoločnosti MsBP Handlová, s. r. o. s vkladom dielne a sociálneho zariadenia na Ul. pekárska č. 12, predkladá:  písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti 
 8. A/ Informatívna správa o činnosti Bytovej rady mesta Handlová za obdobie od 06/2019 B /Zmena Rokovacieho poriadku Bytovej rady mesta Handlová, predkladá:  písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti  
 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách, predkladá:  písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 10. Informácia o zmene člena Komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ mesta Handlová, predkladá: ústne  – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta  
 11. Informácia o zmene člena Dozornej rady spoločnosti HATER – Handlová s.r.o., predkladá: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 12. Rôzne
 13. A/ Informácia o zisteniach a záveroch Úradu pre verejné obstarávanie vo veci konania o preskúmanie úkonov- zadávanie koncesie na služby na predmet zákazky „Rekonštrukcia a prevádzka mestskej plavárne Handlová“, predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ B/ Informácia o zmenách organizačnej schémy MsÚ, predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 14. Návrh udelenia ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní za rok 2019, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Mgr. Jana Paulinyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 15. Diskusia
 16. Interpelácia
 17. Záver

                                                                                         Mgr. Silvia Grúberová, v. r

primátorka mesta

Za správnosť vyhotovenia                : Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ

Dňa                                                   : 17.10.2019

Zasadanie zo dňa 23.8.2005

U Z N E S E N I A z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Handlovej, konaného dňa 23. 08. 2005.

NÁVRHOVÁ KOMISIA :

1. Karol HANZLIAN
2. Juraj KOMÁR
3. Karol KUČERAK bodu 3/
Nakladanie s majetkom mesta

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :

BERIE NA VEDOMIE :

640. Predložené návrhy predsedu Komisie správy mestského majetku, p. Ľubomíra Kováča, v z. p. Karola Hanzliana, člena komisie, o nakladaní s majetkom mesta

SCHVAĽUJE :

641.
1) odpredaj pozemku podľa geometrického zamerania č.208-262/2004 a to parc. C KN č. 2835/3 – záhrada o výmere 135 m2 v k.ú. Handlová v prospech Klaus Klár narodený 15.04.1965 a manželka Eva narodená 23.10.1967, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Stará cesta 7, do BSM, za cenu 160 Sk/m2,

2) odpredaj pozemkov podľa geometrického zamerania č. 41/2004 a to z parc. E KN č.18110/2 diely 1, 248, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 209 o celkovej výmere 4416 m2 v prospech členov záhradkovej osady ZO SZZ „Mlynárka č.24-42“ Handlová, okres Prievidza za cenu 6,90 Sk/m2,

3) odpredaj nehnuteľnosti – pozemku parc. CKN č. 2558/8 – ostatná plocha o výmere 327 m2 v k.ú. Handlová v prospech Pavol Malý nar. 25.07.1945 a manž. Mgr. Terézia Malá nar. 26.04.1948, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Hurbanova 6, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 200,- Sk/m2,

4) odpredaj nehnuteľnosti – pozemku podľa geometrického zamerania č. 525/98 a jeho dodatku zo dňa 06.06.2005 a to z parc. EKN č. 1582 diel 1) o výmere 1 m2, ktorý sa začleňuje do novovytvorenej parc. CKN č. 3223/3 – zastavaná plocha o výmere 77 m2 v k.ú. Handlová v prospech Jozef Šimon rod. Šimon, nar. 22.09.1962 a manž. Jana Šimonová rod. Matušeková, nar. 14.11.1963, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Stará cesta 45, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 200,- Sk/m2,

NESCHVAĽUJE:

5a) odpredaj nehnuteľnosti - časti z pozemku parc. CKN č. 4/1 a 4/2 v k.ú. Handlová v prospech COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza na prístavbu k obchodnému domu Handlová,

ODPORÚČA:

5b) aby bola v prípade záujmu žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti - časti z pozemku parc. CKN č. 4/1 a 4/2 v k.ú. Handlová v prospech COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza na prístavbu k obchodnému domu Handlová, prepracovaná tak, aby plánovaná prístavba k obchodnému domu Handlová nezasahovala do územia, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu – podnikateľský inkubátor, ktorý je t.č. vo výstavbe,

NESCHVAĽUJE:

6) odpredaj nehnuteľnosti - časti z pozemku parc. CKN č. 860/2 v k.ú. Handlová o výmere cca 5 000 m2 za účelom podnikateľskej činnosti v oblasti zriadenia športového areálu s detským ihriskom v prospech Helena Ivanová, bytom Handlová, Mostná 29/11,

7) vysporiadanie vlastníctva k pozemku podľa geometrického zamerania č. 208 – 262/2004 a to parc. CKN č. 4370/4 – zastavaná plocha o výmere 265 m2 v k.ú. Handlová, ktorého vlastníkom je Helena Karolyiová, bytom 972 51 Handlová, ulica 1. mája 8/5 v prospech mesta Handlová,

8) odpredaj nehnuteľnosti – objektu Mestskej tržnice č.s. 1895 postaveného na pozemku parc. C KN č. 1082/2 v k.ú. Handlová v prospech Marek Urblík, bytom 966 81 Žarnovica, Partizánska 65,

ZRUŠUJE :

9a) uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 349.7.c) zo zasadnutia konaného dňa 28.10.2004, ktorým bol schválený odpredaj bytu č. ČSA 22/11 v bytovom dome č.s.240 postavený na pozemku KN-C parc.č.1786 v k.ú. Handlová, u ktorého došlo k zániku nájmu, v prospech Jaroslav Málik, nar. 29.6.1979 a manž. Danka nar. 25.4.1978 bytom Handlová, 29. augusta 3/30, za cenu 233.830,-Sk.
SCHVAĽUJE :

9b) prevod nehnuteľnosti – bytu č. 22/11 v dome č.s. 240 (orientačne ČSA 22-26) postaveného na pozemku parc. CKN č. 1786 – zastavaná plocha o výmere 661 m2 (pozemok neusporiadaný) v k.ú. Handlová s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 567/22968 v prospech Marian Peťko nar. 24.08.1971 a manž. Dagmar Peťková rod. Daubnerová nar. 05.12.1970, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, Lipová 6/12 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 233.830,- Sk,

10a) bezodplatný prevod správy mestského nehnuteľného majetku a v k.ú. Handlová to :
- objekt základnej školy č.s. 1107 postavený na pozemku parc. CKN č. 1370,
- dielne pri ZŠ č.s. 1107 postavené na pozemku parc. CKN č. 3678,
vedené v OC 8.899.901,- Sk
- pozemky parc. CKN č. 1370, 1371 1373 s celkovou výmerou 12.440 m2 vedené v OC 99.520,- Sk zo ZŠ M. Krššákovej
na Mesto Handlová k 31.08.2005,

ZRUŠUJE :

10b) účelové určenie majetku slúžiace na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. CD-2005-5440/7569-1:098/ZŠ o vyradení Základnej školy, Ul. M. Kršákovej 1107/1, 972 51 Handlová zo siete škôl a školských zariadení k termínu 31.august 2005,

SCHVAĽUJE :

11) bezodplatný prevod správy mestského majetku z Mesta Handlová na MsBP v Handlovej s termínom od 01.07.2005 v nasledovných hodnotách :

021 Stavby OC 8.639.598,40 Sk
022 Inventár OC 377.647,55 Sk
023 Dopravné prostriedky OC 292.800,00 Sk
028 OHDM OC 119.371,75 Sk
042 ODHM (investície) OC 1.056.445,60 Sk
OTE OC 15.148,35 Sk,

12) prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Handlová a to pozemok parc. CKN č. 38/1 - zastavaná plocha o výmere 2121 m2, pozemok parc. CKN č. 38/2 – zastavaná plocha o výmere 279 m2 a objekt č.s. 65 (Dom techniky) postavený na pozemku parc. CKN č. 38/2 z majetku HBP Prievidza a.s., Ul. Matice slovenskej 10, 971 71 Prievidza do vlastníctva Mesta Handlová za cenu 3 mil. Sk,

13) osvedčenie vlastníctva k rodinnému domu č.s. 31 postaveného na pozemku CKN parc.č. 82 v k.ú. Nová Lehota v prospech Ján Bitala nar. 17.08.1925 a manž. Anna Bitalová rod. Kozáriková, nar. 19.09.1927, obaja trvale bytom 972 51 Handlová, časť Nová Lehota č.31,

14) odpredaj nehnuteľností – pozemkov podľa geometrického zamerania č. 212-47/2005 a to pozemok parc. CKN č. 216/2 – TTP o výmere 390 m2, pozemok parc. CKN č. 216/3 – TTP o výmere 300 m2 v k.ú. Nová Lehota v prospech Miloš Uhliarik a manž. Adriana Uhliariková, obaja trvale bytom 966 24 Janova Lehota č. 66 za cenu 140,-Sk/m2,

15) prechod nehnuteľného majetku štátu, pozemkov v k.ú. Handlová o celkovej výmere 23 620 m2 v rozsahu geometrického plánu č. 67/2004 formou Delimitačného protokolu, ktorého odovzdávajúca organizácia je SR - Ministerstvo hospodárstva, Mierová 19, 827 15 Bratislava a preberajúca organizácia je Mesto Handlová.

16) odpredaj bytu Ul. 29. augusta č. 40/3 o výmere 67,9 m2 , v dome č.s. 81 postavený na pozemku parc. C KN č. 530 a pozemok parc. C KN č. 530 – zastavaná plocha o výmere 1367 m2, s podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a pozemku vo veľkosti 679/42132 v prospech Norbert Koncz, nar. 30.07.1973, trvale bytom 972 51 Handlová, Okružná 4/5 do vlastníctva v celosti za cenu 220 537,- Sk.


--K bodu 4/
Návrh na VZN mesta Handlová č. 6/2005 o plagátových plochách pre potreby volebnej kampane

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :

BERIE NA VEDOMIE :
642. Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 6/2005 o plagátových plochách pre potreby volebnej kampane, predložený Bc. Jarmilou Podobovou, prednostkou MsÚ.

SCHVAĽUJE :
643. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 6/2005 o plagátových plochách pre potreby volebnej kampane, v predloženom rozsahu.K bodu 5/
Správa o činnosti škôl a školských zariadení v školskom roku 2004/2005

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :

BERIE NA VEDOMIE :
644. Správu o činnosti základných škôl a školských zariadení v školskom roku 2004/2005, predloženú Mgr. Jaroslavou Maslíkovou, Obecný školský úradK bodu 6/
Návrh na VZN mesta Handlová č. 5/2005 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :

BERIE NA VEDOMIE :
645. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 5/2005 o stanovení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová, predložený Mgr. Jaroslavou Maslíkovou, Obecný školský úrad

SCHVAĽUJE :

646. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Handlová č. 5/2005 o stanovení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová, v predloženom rozsahu.K bodu 7/
Návrh na Doplnok č. 1 k VZN č. 5/1996 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v meste Handlová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :

BERIE NA VEDOMIE:
647. Návrh na zrušenie Doplnku č. 1 k VZN mesta Handlová č. 5/1996 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v meste Handlová, zo dňa 14. 12. 1999, predložený Bc. Jarmilou Podobovou, prednostkou MsÚ.

648. Návrh na schválenie Doplnku č. 1 VZN č. 5/1996 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v meste Handlová, predložený Bc. Jarmilou Podobovou, prednostkou MsÚ.

ZRUŠUJE :
649. Doplnok č. 1 k VZN mesta Handlová č. 5/1996 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v meste Handlová, zo dňa 14. 12. 1999.

SCHVAĽUJE:
650. Doplnok č. 1 k VZN č. 5/1996 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v meste Handlová, v predloženom rozsahu.

.

K bodu 8/
Správa o činnosti Komisie vzdelávania za I. polrok 2005

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :
BERIE NA VEDOMIE :
651. Správu o činnosti Komisie vzdelávania za I. polrok 2005, predloženú Mgr. Jaroslavou Maslíkovou, metodičkou Obecného školského úradu.


K bodu 9/
Správa o činnosti Komisie výstavby a ÚP za I. polrok 2005

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :

BERIE NA VEDOMIE :
652. Správu o činnosti Komisie výstavby a územného plánovania za I. polrok 2005, predloženú Ing. Jozefom Čaplárom, vedúcim oddelenia investičnej činnosti, ÚP a OŽP.


K bodu 10/
Správa o činnosti Komisie ochrany verejného poriadku za I. polrok 2005

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :
BERIE NA VEDOMIE :
653. Správu o činnosti Komisie ochrany verejného poriadku za I. polrok 2005, predloženú p. Mariánom Havlasom, predsedom komisie.


K bodu 11/
Správa o činnosti Komisie športu za I. polrok 2005

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :

BERIE NA VEDOMIE :
654. Správu o činnosti Komisie športu za I. polrok 2005, predloženú p. Eduardom Strakom, predsedom komisie.


K bodu 12/
Správa o činnosti komisie sociálnej a zdravotnej za I. polrok 2005

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :
BERIE NA VEDOMIE :
655. Správu o činnosti Komisie sociálnej a zdravotnej za I. polrok 2005, predloženú MUDr. Pavlom Faithom, predsedom komisie.


K bodu 13/
Správa hlavného kontrolóra mesta o jeho činnosti za I. polrok 2005


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :
BERIE NA VEDOMIE :
656. Správu hlavného kontrolóra mesta o jeho činnosti za I. polrok 2005.


K bodu 14/
Správa hlavného kontrolóra o vybavovaní sťažností a petícií v zmysle Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2005

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :

BERIE NA VEDOMIE :
657. Správu hlavného kontrolóra mesta o vybavovaní sťažností a petícií v zmysle Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2005


K bodu 15/
Správa hlavného kontrolóra o previerke hlavnej pokladne MsÚ Handlová za I. polrok 2005


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :

BERIE NA VEDOMIE :
658. Správu hlavného kontrolóra mesta o vykonaných previerkach hlavnej pokladne MsÚ Handlová za I. polrok 2005.
K bodu 16/
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k správe o aktuálnom stave pohľadávok a záväzkov MsBP Handlová


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :

BERIE NA VEDOMIE :
659. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k stavu pohľadávok a záväzkov MsBP Handlová k 30. 06. 2005.K bodu 17/
Správa primátora mesta o jeho činnosti za I. polrok 2005


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :

BERIE NA VEDOMIE :
660. Správu primátora mesta o jeho činnosti za I. polrok 2005, predloženú Ing. Petrom Hromádkom, primátorom mesta.K bodu 18/
Návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Handlová na rok 2005


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :

BERIE NA VEDOMIE :
661. Návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Handlová pre rok 2005, predložený Ing. Vladimírom Buzalkom, predsedom Komisie finančnej.


SCHVAĽUJE :
662. 3. úpravu rozpočtu mesta Handlová pre rok 2005 v predloženom rozsahu, t. j. (v tis. ) :

Bežné príjmy : 146 832 + 4 057 150 889
Kapitálové príjmy : 10 284 + 14 632 24 916
Fin. operácie príjmové : 29 890 + 3 510 33 400

Príjmy SPOLU : 187 006 + 22 199 209 205

Bežné výdavky : 97 666 + 563 98 229
Výdavky - školstvo : 49 166 + 1 991 51 157
Kapitálové výdavky : 37 337 + 19 349 56 686
Fin. operácie výdavkové : 2 837 + 296 3 133

Výdavky SPOLU : 187 006 + 22 199 209 205


K bodu 19/
Rôzne

A) Návrh na schválenie finančnej výpomoci Help, n. o.


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO :

BERIE NA VEDOMIE :

663. Návrh na schválenie poskytnutia prechodnej finančnej výpomoci neziskovej organizácií Help z FRB, vo výške maximálne 1.500.000,- Sk, určenej na realizáciu aktivít projektu HELP, formou zálohových cyklických platieb v trvaní do konca roku 2006, predložený Ing. Vladimírom Buzalkom, predsedom Komisie finančnej.

SCHVAĽUJE :

664. Poskytnutia prechodnej finančnej výpomoci neziskovej organizácií Help z FRB, vo výške maximálne 1.500.000,- Sk, určenej na realizáciu aktivít projektu HELP, formou zálohových cyklických platieb v trvaní do konca roku 2006.Ing. Peter HROMÁDKA
primátor mesta


Overovateľ : Ing. Rudolf PODOBA
Overovateľ : p. Arpád KOSZTA
Zapísala : Beáta Pozníková
Dňa : 24.08.2005
Príloha : Záznamové tlačivo o hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka