Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Pozvánka na zasadanie 31.10.2019

Pozvánka na zasdnutie MsZ 31.10.20019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov

zvolávam 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová

vo štvrtok 31. októbra 2019 o 14.00 h

vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ  Handlová.

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie,  Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. Nakladanie s majetkom mesta, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. Návrh na zverenie majetku mesta rozpočtovým organizáciám, predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 5. Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2020, predkladá: písomne - Ing. Tibor Kolorédy, prednosta  MsÚ
 6. Informatívna správa o činnosti DaMP za školský rok 2018/2019, predkladá: písomne – v.z. Ing. Vlasta Reisová, koordinátorka DaMP, Adriana Janíková, zástupkyňa primátora DaMP
 7. Navýšenie základného imania spoločnosti MsBP Handlová, s. r. o. s vkladom dielne a sociálneho zariadenia na Ul. pekárska č. 12, predkladá:  písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti 
 8. A/ Informatívna správa o činnosti Bytovej rady mesta Handlová za obdobie od 06/2019 B /Zmena Rokovacieho poriadku Bytovej rady mesta Handlová, predkladá:  písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti  
 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách, predkladá:  písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 10. Informácia o zmene člena Komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ mesta Handlová, predkladá: ústne  – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta  
 11. Informácia o zmene člena Dozornej rady spoločnosti HATER – Handlová s.r.o., predkladá: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 12. Rôzne
 13. A/ Informácia o zisteniach a záveroch Úradu pre verejné obstarávanie vo veci konania o preskúmanie úkonov- zadávanie koncesie na služby na predmet zákazky „Rekonštrukcia a prevádzka mestskej plavárne Handlová“, predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ B/ Informácia o zmenách organizačnej schémy MsÚ, predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 14. Návrh udelenia ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní za rok 2019, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Mgr. Jana Paulinyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 15. Diskusia
 16. Interpelácia
 17. Záver

                                                                                         Mgr. Silvia Grúberová, v. r

primátorka mesta

Za správnosť vyhotovenia                : Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ

Dňa                                                   : 17.10.2019

Zasadanie zo dňa 21.12.2010

Pozvánka na ustanovujúce MsZ mesta Handlová pre poslanecký zbor mesta volebné obdobie 2010 -2014, ktoré sa bude konať 21.12.2010

PRIMÁTOR MESTA HANDLOVÁ
Ing. Rudolf PODOBA
P O Z V Á N K A
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
zvolávam

1. ustanovujúce

zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová,
ktoré sa bude konať
v utorok 21. decembra 2010 o 14.00 h,
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová,

s nasledovným programom :

PROGRAM:

 1. Otvorenie, Vykoná : Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
 2. Správa o výsledkoch komunálnych volieb v meste Handlová na funkciu primátora mesta a na funkcie poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová, Predkladá : Ing. Jozef Tonhauser, predseda Mestskej volebnej komisie
 3. Zloženie zákonom predpísaného sľubu zvoleného primátora Mesta Handlová
 4. Zloženie zákonom predpísaného sľubu zvolených poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová
 5. Menovanie overovateľov zápisu, schválenie členov návrhovej komisie a volebnej komisie, Predkladá : ustanovený primátor mesta
 6. Schválenie Volebného poriadku pre voľby orgánov samosprávy mesta, Predkladá : ustanovený primátor mesta
 7. Návrh na zriadenie Mestskej rady Mesta Handlová, voľba jej členov (uskutoční sa tajná voľba), Predkladá : ustanovený primátor mesta, volebná komisia
 8. Návrh na zriadenie Komisií pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Handlová, voľba ich predsedov, členov a zapisovateľov (uskutoční sa tajná voľba), Predkladá : ustanovený primátor mesta, volebná komisia
 9. Návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (uskutoční sa verejné hlasovanie), Predkladá : ustanovený primátor mesta
 10. Informácia primátora mesta o poverení zástupcu primátora zastupovaním primátora mesta, Predkladá : ustanovený primátor mesta
 11. Návrh na schválenie platu a odmeny primátorovi mesta a zástupcovi primátora mesta, Predkladá : vedúca ekonomického oddelenia MsÚ
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

Ing. Rudolf PODOBA, v. r.
Primátor mesta

Za správnosť vyhotovenia : Beáta Pozníková, sekretariát primátora mesta
V Handlovej : 06. 12. 2010


dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka