Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

MsZ Handlová: pozvánky, uznesenia, návrhy VZN, zápisnice

Poslanecký zbor mesta Handlová, volebné obdobie 2018 - 2022

Ustanovujúce zastupiteľstvo po voľbách z 10.11.2018 sa konalo v Handlovej  10.12.2018 a všetci zvolení zátupcovia samosprávy zložili zákonom predpísaný sľub a stali sa zástupcami samosprávy mesta Handlová 

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, volebné obdobie 2018-2022  V príprave: fotogalérie a stručné životopisy, ako aj aktuálny rokovací poriadok a plán rokovaní nájdete po kliknutí sem.


 

Pozvánka na zasadanie 31.10.2019

Pozvánka na zasdnutie MsZ 31.10.20019

PRIMÁTORKA MESTA HANDLOVÁ Mgr. SILVIA GRÚBEROVÁ

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov

zvolávam 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová

vo štvrtok 31. októbra 2019 o 14.00 h

vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ  Handlová.

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie,  Vykoná: Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
 2. Kontrola uznesení a odpovede na otázky poslancov MsZ
 3. Nakladanie s majetkom mesta, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Simona Mihalusová, odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 4. Návrh na zverenie majetku mesta rozpočtovým organizáciám, predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ
 5. Návrh plánu zasadnutí MR a MsZ na I. polrok 2020, predkladá: písomne - Ing. Tibor Kolorédy, prednosta  MsÚ
 6. Informatívna správa o činnosti DaMP za školský rok 2018/2019, predkladá: písomne – v.z. Ing. Vlasta Reisová, koordinátorka DaMP, Adriana Janíková, zástupkyňa primátora DaMP
 7. Navýšenie základného imania spoločnosti MsBP Handlová, s. r. o. s vkladom dielne a sociálneho zariadenia na Ul. pekárska č. 12, predkladá:  písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti 
 8. A/ Informatívna správa o činnosti Bytovej rady mesta Handlová za obdobie od 06/2019 B /Zmena Rokovacieho poriadku Bytovej rady mesta Handlová, predkladá:  písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ spoločnosti  
 9. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách, predkladá:  písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta
 10. Informácia o zmene člena Komisie kultúry a cestovného ruchu MsZ mesta Handlová, predkladá: ústne  – Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta  
 11. Informácia o zmene člena Dozornej rady spoločnosti HATER – Handlová s.r.o., predkladá: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 12. Rôzne
 13. A/ Informácia o zisteniach a záveroch Úradu pre verejné obstarávanie vo veci konania o preskúmanie úkonov- zadávanie koncesie na služby na predmet zákazky „Rekonštrukcia a prevádzka mestskej plavárne Handlová“, predkladá: písomne – Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ B/ Informácia o zmenách organizačnej schémy MsÚ, predkladá: ústne – Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta
 14. Návrh udelenia ocenení mesta pri príležitosti Handlovských Katarínskych dní za rok 2019, predkladajú: písomne- Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Mgr. Jana Paulinyová, vedúca kancelárie primátorky mesta
 15. Diskusia
 16. Interpelácia
 17. Záver

                                                                                         Mgr. Silvia Grúberová, v. r

primátorka mesta

Za správnosť vyhotovenia                : Ing. Stanislava Kriváňová, sekretariát prednostu MsÚ

Dňa                                                   : 17.10.2019

Zasadanie zo dňa 31.10.2013

Pozvánka na MsZ Handlová 31.10.2013

PRIMÁTOR  MESTA  HANDLOVÁ
Ing. Rudolf Podoba

P O Z V Á N K A
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam

36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Handlová,
ktoré sa bude konať vo štvrtok 31. októbra 2013 o 14,00 h,
vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Handlová, s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, Vykoná:  Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
 2. Nakladanie s majetkom mesta, Predkladá: písomne – Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta, Ing. Tatiana Molnárová, ved. odd. daní, majetku a podnikateľskej činnosti MsÚ
 3. Návrh VZN mesta Handlová č. 7/2013 o symboloch mesta, Predkladá: písomne - Miroslav Gazdarica, predseda Komisie pre komunikáciu a informatizáciu pri MsZ mesta Handlová
 4. Návrh VZN mesta Handlová č. 8/2013 o zákaze podávania alebo požívania alkoholických nápojov v územnom obvode mesta Handlová, Novej Lehoty a Morovna, Predkladá: písomne – Ing. Milan Pepich, náčelník MsP
 5. Informatívna správa konateľa MsBP Handlová, s.r.o. o prideľovaní bytových a nebytových priestorov za III. štvrťrok 2013, Predkladá: písomne – Ing. Rudolf Vlk, konateľ MsBP Handlová, s.r.o.
 6. Informatívna správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol za III. štvrťrok 2013, Predkladá: písomne – Ing. Dana Bedušová, hlavná kontrolórka mesta Handlová
 7. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za  školský rok 2012/2013:
 1. Základná škola, Mierové námestie 255/27, Handlová, Predkladá: písomne – Mgr. Janka Weiszová, riaditeľka školy
 2. Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová, Predkladá: písomne – Mgr. Elena Šoltysová, riaditeľka školy
 3. Základná škola, Školská ulica 526/53, Handlová, Predkladá: písomne – Mgr. Ľudmila Pogádlová, riaditeľka školy
 4. Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová, Predkladá: písomne – Mgr. Marcela Jakubíková, riaditeľka školy
 5. Základná umelecká škola, Handlová, Predkladá: písomne – Mgr. art. Ján Králik, riaditeľ školy
 6. CVČ Relax, Handlová, Predkladá: písomne – Mgr. Mária Soláriková, riaditeľka CVČ
 1. Návrh na udelenie ocenení mesta v rámci Handlovských Katarínskych dní 2013, Predkladá : písomne – Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta
 2. Monitorovacia správa programového rozpočtu, Predkladá : písomne – Ing. Milica Pravdová, ved. ekonomického odd. MsÚ
 3. Konsolidovaná výročná správa za rok 2012, Predkladá : písomne – Ing. Milica Pravdová, ved. ekonomického odd. MsÚ
 4. 3. rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta Handlová na rok 2013, Predkladá : písomne – Ing. Milica Pravdová, ved. ekonomického odd. MsÚ
 5. Diskusia
 6. Interpelácia
 7. Záver

Ing. Rudolf PODOBA, v. r. primátor mesta


Za správnosť: Jana Grenčíková ml., sekretariát primátora mesta 
V Handlovej dňa: 18.10.2013


dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

English version
Úvodná stránka